Všeobecné obchodní podmínky, ochrana osobních údajů, platby, záruky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) 

Vlastimil Stach

IČ: 46780378

DIČ: CZ6802271179

se sídlem: Chuderov 162, Ústí nad Labem, 400 02

fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku            

kontaktní údaje:

email   vyroba@kuchynestach.cz

telefon  +420 603 206 604

www.kuchynestach.cz

(dále jen „prodávající“) 

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce. 

 

PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní vztah vzniká písemnou objednávkou odsouhlasenou a potvrzenou oběma smluvními stranami. Na základě této objednávky se zhotovitel zavazuje k provedení díla nebo dodání produktu dle objednávky (dále jen „dílo“) a zákazník se zavazuje k zaplacení ceny za toto plnění. Předmět díla je určen v objednávce jeho technickou specifikací. Je-li součástí objednávky také grafická vizualizace díla, slouží tato vizualizace díla jako orientační, konkrétní specifikace (materiál, barevnost, vybavení a zařízení apod.) se řídí technickou specifikací díla. Zákazník bere na vědomí, že dílo se muže nepodstatně lišit od vizualizace nebo technické specifikace v důsledku zaměření skutečného stavu. Tato odchylka není vadou díla.

Změna objednávky, jejího obsahu nebo jejího rozsahu je možná pouze oboustrannou dohodou smluvních stran. V případě ujednané změny díla je zákazník povinen zaplatit cenu dle kalkulace odsouhlasené zhotovitelem a zákazníkem. Zhotovitel upozorňuje zákazníka, že změnu objednávky je možné sjednat pouze před zaměřením, po provedení zaměření jsou jakékoli úpravy objednávky možné pouze výjimečně.

Zhotovitel je oprávněn (bude-li s takovou změnou objednávky souhlasit) vyúčtovat zákazníkovi plnění již provedená podle původního obsahu objednávky a veškeré náklady, které zhotoviteli v souvislosti s takovou změnou objednávky vzniknou (včetně uskladnění, opakovaného zaměření apod.). Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit a objednávku zrušit, vyjde-li po uzavření smluvního vztahu najevo, že objednávku nebo její část není možné splnit (např. nebude-li již v nabídce požadovaný spotřebič nebo materiál apod.), nedohodnou-li se se zákazníkem na změně objednávky. Zhotovitel v takovém případě vrátí zákazníkovi zaplacenou část ceny díla.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době. Termín plnění je sjednán v objednávce. Termín plnění se automaticky prodlužuje o dobu, po kterou zákazník neposkytl součinnost k provedení díla nebo po dobu, po kterou byl v prodlení s placením ceny díla nebo jeho části. Toto ujednání nemá vliv samotnou skutečnost prodlení zákazníka a na práva zhotovitele vyplývající z tohoto prodlení. V případě nečekaných okolností nebo překážek, které zhotovitel nemohl ovlivnit nebo předvídat a které brání provedení díla ve sjednaném termínu, se termín provedení díla prodlužuje o dobu, po kterou tyto okolnosti nebo překážky trvaly.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
Jednáme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a informací. Vámi poskytnuté informace budou použity k vyřízení Vaší objednávky. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Prodávající si vyhrazuje právo využít získané osobní údaje pro další nabídku zboží a služeb kupujícímu. Kupující má právo písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí svých osobních údajů. V takovém případě prodávající tyto údaje odstraní ze své databáze v nezbytně nutném rozsahu. Podrobnosti o pravidlech pro ochranu osobních údajů ve společnosti Kuchyně STACH a nové všeobecné obchodní podmínky jsou uvedeny ZDE

 

ZÁRUKY, PLATBY A DALŠÍ USTANOVENÍ

 

ZAMĚŘENÍ

V případě zaměření u zákazníka naším pracovníkem je nutné při zaměření podepsat všechny plánky a formuláře, po zaměření není možné na zakázce cokoliv měnit. Technik zaměřuje v pracovní dny od 7:00 do 17:00 hodin (mimořádně i v jiné časy a dny, ale pouze na základě předchozí dohody).

 

3D návrh kuchyně

Základní 3D návrh kuchyně včetně cenové nabídky Vám vypracujeme k nahlédnutí zdarma a nezávazně. Pro složitější zakázky a realizace vám nabízíme možnost využít naší služby 3D návrh. Tato služba je sice zpoplatněna, ale tento poplatek vám po uskutečnění celého projektu odečteme z finální ceny zakázky. Budete pak tedy mít 3D návrh zdarma. Součástí takové vizualizace kuchyňské linky jsou podrobné instalační plány rozvodů vody, odpadu, rozvodů elektřiny i odtahu digestoře. Můžeme Vám také pomoct se stavební připraveností pro kuchyň.

 

MONTÁŽ

Montáž díla bude provedena pouze v případě naprosté součinnosti zákazníka (přístup do budovy, prostor pro vyložení materiálu, součinnost k převzetí apod.) a stavební připravenosti. Za stavební připravenost se považují též funkční rozvody elektřiny včetně dostatečného osvětlení (je zapotřebí k provedení montáže), teplota v místě montáže nesmí být nižší než 18°C (nezbytné pro zaručení kvality montáže). Spoje, v nichž byl použit silikon či jiné lepidla, nesmějí být 48 hodin namáhány a vystavovány vedlejším vlivům (např. styk s vodou). Bude-li shledána stavební nepřipravenost, jedná se o prodlení na straně zákazníka a zhotovitel je oprávněn po zákazníkovi požadovat náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s tímto prodlením (skladné, zbytečný výjezd montážní skupiny apod.). V případě prodlení se stavební připraveností delší než 30 dnů je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit. Termín montáže je možné domluvit během procesu výroby, nejpozději však minimálně 5 pracovních dní dopředu. Stejně tak je možné již domluvený termín montáže změnit, nejpozději však 5 pracovních dní předem, jak ze strany kupujícího, tak ze strany prodávajícího. Pokud nebude včas nahlášen jiný termín montáže, následuje smluvní pokuta - sankce 3000,-Kč. Spotřebiče starší výroby a použité dřezy nezabudováváme (nemůžeme zaručit jejich správné osazení). Také není možné zabudovat do lednicové skříně nevestavnou lednici. Bodová a ostatní světla zabudováváme pouze ta, která byla dodána naší firmou. Při používání jiných světel nemůžeme zaručit, že nedojde ke změnám na korpusech a dvířkách. Naše firma nepřebírá zodpovědnost za vady, které vzniknou na korpusech linky při umístění samostatně stojícího spotřebiče (například sporáku), který nebyl dodán naší firmou. Zapojení jiných spotřebičů a doplňků si zákazník zajišťuje na své náklady a na své nebezpečí. Kuchyňská linka nemůže kopírovat nerovnosti stěn, nelze ji ani dotěsnit k nerovnostem lištami a podobně. V ceně kuchyně není zapojení vody, elektro, plynu ani odtahu digestoře! Je možné se na zapojení všech spotřebičů domluvit, ale je nutné toto nahlásit minimálně 5 dní před montáží kuchyňské linky. Zabudování vestavné lednice je vzhledem k náročnosti účtováno zvlášť, dle typu lednice. Pokud jsou však spotřebiče zakoupeny u nás, je veškeré jejich zabudování zcela zdarma v rámci montáže kuchyňské linky. Pokud bude montáž spotřebičů, baterie nebo dřezu vyžadovat další materiál (například delší hadice k myčce, delší hadičky k baterii či redukci k odpadu), bude námi doúčtován. Montáž kuchyně zhotovitel provede v přiměřené lhůtě (obvykle montáž trvá 1-3 dny). Po dokončení montáže je nutné s našimi pracovníky vyplnit předávací list, ve kterém musí být uvedeny všechny nedodělky a závady, včetně případného poškození spotřebičů, kuchyně, podlahy, obkladů a podobně. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Neposkytne-li zákazník součinnost k převzetí díla nebo nepodepíše-li předávací list, má se dílo za předané ukončením montáže. Je nutné zkontrolovat i záruční listy ke všem spotřebičům, pokud by chyběly, zapsat do předávacího listu. K případné reklamaci stačí faktura (doklad o prodeji). V případě nedodělků po montáži kuchyňské linky v hodnotě cca 2000,-Kč, si může objednatel zakázky ponechat tzv. zádržné ve výši 5000,-Kč. Tato částka bude doplacena až po kompletním namontování celé kuchyňské linky u které nebudou již žádné nedodělky. Případné jiné závady budou odstraněny do 30 dnů.

 

ZÁRUKA


Díky nejmodernějším technologiím používaných při výrobě našich produktů, je poskytována na veškerý nábytek záruka na dobu 5 Let. Záruční servis poskytujeme pouze u produktů zakoupených v pobočkách společnosti Kuchyně Stach, nebo prostřednictvím webového portálu www.kuchynestach.cz.
I přes použití nejkvalitnějších materiálů, precizního zpracování ve výrobě a veškerou péči, kterou věnujeme našim produktům, se může v ojedinělých případech stát, že bude třeba některou část Vašeho nábytku nebo dalšího vybavení:
- Seřídit a provést údržbu
- Upravit
- Přidat/rozšířit/vyměnit nebo odebrat
Rozhodnete-li se po nějaké době užívání kuchyňské linky nebo jiného nábytku pro údržbu, změnu, úpravu nebo doplnění, velmi rádi Vašim představám vyhovíme.

Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé nevhodným užíváním, mechanickým poškozením, neúměrným namáháním, působením nevhodného prostředí nebo obdobnými vnějšími vlivy, neodborně provedenými opravami či změnami a zásahy do díla, nedostatečnou či nevhodnou údržbou apod. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou na díle (zejména korpusu kuchyňské linky) při umístění samostatně stojícího spotřebiče (např. sporáku), který nebyl dodán zhotovitelem.

Důležité: nepřetěžovat danou maximální zátěž zásuvek. Záruka se nevztahuje na rohové spoje, které jsou trvale vystaveny vodě (spoj je kvalitně slepen a dotažen svorníky, ale neodolá trvalému namočení vodou!). Případné závady u spotřebičů se řeší přes autorizovaný servis konkrétní značky nejblíže Vašemu bydlišti. Případné reklamace na kuchyň je vždy třeba písemně sdělit na email: info@kuchynestach.cz nebo na emailovou adresu prodejny ve které byla uzavřena objednávka.

Záruky jednotlivých výrobců kování: 

Standardní záruka na kování je dva roky, pokud výrobci jednotlivých typů a druhů kování uvádějí "doživotní záruka", jedná se o záruku po celou dobu životnosti kuchyňského nebo jiného nábytku.

Smluvní záruka se týká pouze náhrady vadného materiálu. Výrobce nepřejímá náklady na demontáž vadného systému výklopů, vadného závěsu nebo vadného systému výsuvů, ani na montáž nového kování. Tato záruka se rovněž nevztahuje na systémy výklopů, závěsů nebo výsuvů, zatížené nadměrnou hmotností, nebo využívané v rozporu s původním určením.

Zákazník není oprávněn zadržet část nebo celou cenu díla z důvodu jakýchkoli reklamací díla či z důvodu jakýchkoli nároků vůči zhotoviteli.

Dvířka Hartman: záruka 5 let, fóliovaná dvířka 7 let

Dvířka Grena: záruka 7 let na celý sortiment

Dvířka Trachea: záruka 5 let, fóliovaná dvířka 7 let

Pozáruční servis
Pozáruční servis poskytujeme za příplatek u všech našich produktů.
V rámci pozáručního servisu nabízíme tyto služby:
- seřízení a údržba
- kontrola konstrukčních i pohyblivých součástí nábytku
- kontrola těsnících lišt a ostatních těsnících materiálů
- oprava/výměna poškozených/nevyhovujících součástí nábytku
- doplnění/úpravy sestav nábytku

Vždy Vám nejprve vypracujeme a zašleme cenovou nabídku na servisní práce, pokud se na Vaše požadavky již nevztahuje záruční servis.

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Při objednávce kuchyňské linky se skládá záloha ve výši 80% z celkové ceny (v hotovosti, nebo převodem na účet), na základě vystavení zálohové faktury. Doplatek kuchyně se hradí v hotovosti našim montážníkům 20% po konečném předání kuchyňské linky. V případě zrušení zakázky se vrací záloha ponížená o náklady spojené s objednávkou. Pro případ prodlení zákazníka s úhradou ceny díla či její části se zákazník zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele domáhat se náhrady škody.

Fakturaci a případné změny termínů řešte prosím s příslušnou prodejnou nebo na telefonním čísle 603206604 - p. Stach.

 

Cookie Policy